Vores værdier

Et moderne landbrug med stærke værdier

Hos Go-gris har vi en række af værdier, som vi lever og arbejder ud fra. Overordnet kan det dækkes ind under; Et moderne landbrug med stærke værdier.

Et moderne landbrug med stærke værdier betyder, at vi driver en landbrugsvirksomhed med fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed, miljø, socialtansvar samt økonomisk ansvarlighed.

Vores Initiativer

Bæredygtighedscertificering

Forbedringerne kommer i høj grad fra vores fodereffektivitet, og måden vi håndterer vores gylle gennem hyppig udslusning og afkøling. Samtidig får vi vores gylle afgasset ved Horsens Bioenergi og leverer derigennem gas svarende til forbruget ved 25.000 husstande.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og derfor har vi i cer­tificeringen sat os et treårigt mål, så vi i december 2021 skal ned på 181,3 kg. CO2 pr. gris.

Derudover har vi med vores 970 hektar markdrift gjort os 100 pct. selvforsynende på grisefoder, så vi kan sikre den bedste foder af den højeste kvalitet til vores dyr, men også en mere bæredygtig retning for vores landbrug.

Vores dyrevelfærd

Vi laver ikke kun grise med løsdrift, fordi det er den vej vinden blæser. Vi holder oprigtig af at arbejde med dyr. Derfor er grises velfærd hele forudsæt­ningen for, at Go-gris I/S kan gøre det godt som et moderne landbrug. Vi passer og plejer vores dyr i døgndrift og sørger for, at der ikke bliver gået på kompromis med dyrevelfærden.

I vores farestald har vi søerne gå­ende i løsdrift, så de har plads til at bevæge sig. Vores store so­stald Evasminde blev renoveret i 2012 og er et moderne anlæg med dyrevelfærden i højsædet.

Grisene bliver efterfølgende sendt til Stenkær og Ørskov Overgaard, hvor de bliver fedet op til 30 kg. Herefter sendes de videre til vores fire slagtesvinesites, inden de bliver leveret til slagteriet.

Alle vores stalde lever op til Danish Crowns Code of Practice, der sætter krav til dyrevelfærd, medicinforbrug, bæredygtighed osv. Kravene i Code of Practice ligger oveni den gæl­dende lovgivning.

Ansvarlig behandling

Ved Go­-gris I/S går vi meget op i styring og brug af medicin. Fælles for alle vores gårde er, at vi er åbne omkring vores medicinforbrug, og at vi har et lavt medicinforbrug.

Vi giver medicin efter princippet: så lidt som muligt – men så meget som nødvendigt.

Det er vores ansvar, at vores grise trives og har det godt, og kræver det medicin, så giver vi det – selvføl­gelig i samråd med dyrlægen og efter anvisninger. 

Et moderne landbrug

Udover vores griseproduktion driver vi 970 hektar markdrift. Ligesom i stalden er det vigtigt for os, at det bliver gjort bæredygtigt og med respekt for naturen og vores omverden. Vi driver et præcisi­onslandbrug med GPS-­teknologi, der gør, at vi ikke bruger unødig kemi eller bruger for meget gødning.

Vi har selvkørende marksprøjter, der kan lukke af på dyseniveau, hvilket gør, at vi sparer 10-­15 pct. ressourcer på samme dyrkede areal.

Vi dyrker raps, hvede, byg, havre, frøgræs, pil og hestebønner, og fælles for det hele er, at det skal understøtte og danne grundlag for vores produktion af grise.

Græs er en vigtig ressource for både vores griseproduktion og for vores bære­dygtighedsomstilling. Græsset bliver brugt som foder til vores søer. Men når græsset bliver høstet, så begynder det at suge kvælstof igen. Vi bidrager på den måde til et mere bæredygtigt landbrug. Samtidig arbejder vi med intelligente bufferzoner, som er med til at sikre, at udvaskningen af kvælstof fra marken mindskes.

Energibesparende tiltag

Vi har en lang række tiltag i stalden, som skal være med til at sikre, at vi er langt fremme på bæredygtighed. Vi blander selv vores foder til grisene og er 100 pct. selv­forsynende.

I stalden er der sat LED­-belysning op for at spare på strømmen, vi bruger lavenergi­varmelamper og lavenergiventilation til små­grisene. Tilsammen sparer det os 7 kilowatt pr. gris. Vi bruger overvejende kun biobrændsel i form af flisfyr og halmfyr.

I sostalden på Evasminde har vi gyllekøling, der reduce­rer ammoniakfordampningen, og samtidig producerer varme til hele ejendommen.

Bi-venlig markdrift

Marken er selvfølgelig til for at blive dyrket, men med et areal som vores er vi også forpligtet. Derfor driver vi vores landbrug bi­venligt, hvilket betyder, at vi sørger for, at biernes levesteder ikke bliver ødelagt, og at de får glæde af blomster og andre småbiotoper på vores jord.

Vi udlægger blomsterparceller, som giver et tilflugtssted til bierne og en mulighed for at finde pollen. Samtidig har vi vildtstriber og en større mængde uberørt skov, som gør, at bierne kan finde levesteder og fred fra marken.

Det synes vi hører til, når man fylder i landskabet, som vi gør.

En god nabo – et åbent landbrug

Vi er et åbent landbrug både over for den store omver­den og vores lokalsamfund. Vi fylder i vores lokalom­råde, og derfor skal vi "fylde" på den rigtige måde.

Vi inviterer skoler og elever på besøg, ligesom vi altid åbner op, når folk banker på eller i forbindelse med Åbent Landbrug hvert år. Vi melder gyllekørsel ud i ordentlig tid, så det er til mindst mulig gene for vores naboer, og vi arbejder generelt efter mantraet: "vi rydder op efter os selv".

Derudover har vi været en del af projektet omkring gendannelsen af Gedved Sø, hvor lodsejere omkring projektet udlagde jord til at skabe en sø, der kunne reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord.

Vi er praktikværter for Bygholm Landbrugsskole, hvor vi har kommende landmænd i praktik på vores gårde og kommer med vores bud på, hvordan et landbrug kan drives.

Et godt sted at arbejde

Dygtige medarbejdere, der trives i det, de laver, er udslags­givende for, at vores grise har det godt, og at vores marker giver udbytte. Vi har i alt ni medarbejdere med forskellige nationaliteter. Men hos os er man ikke ansat på nationalitet, men på kvalifikationer, viljen til at ville lære og passionen for landbrug.

Vi har en stærk virksomhedskultur, og vores medarbejdere har været ansat ved os længe. Vi udvikler aktivt kompeten­cerne i vores hold af ansatte, så vi hele tiden kan give den bedste omsorg for vores dyr og de bedste resultater på vores landbrug.

Vi dyrker det sociale, og vi arbejder ud fra devisen frihed under ansvar. Derfor har vi også et godt ry som arbejdsplads, og vi er en virksomhed, der får mange ansøgninger, og som potentielle medarbejdere gerne vil være en del af.

En sikker investering

Sporene skræmmer, kan man fristes til at sige, når det kom­ mer til landbrug og økonomi. Målet med Go-­gris I/S er ikke at opnå mest mulig værdi på kortest mulig tid, men at bygge et landbrug op, der kan være med på den lange bane, og som også er her om mange år og til den næste generation.

Indtjeningen skal gå til at optimere forretningen, og vi investe­rer i at blive bedre hver dag. Vi står selv til ansvar for alle vores gældsforpligtigelser, og vi investerer langsigtet og med lav risiko.

bubble